Aktualny status
Nie zapisany
Cena
590 zł
Rozpocznij

E-kurs „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Celem e-kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z późniejszymi zmianami).

E-kurs nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień do sporządzania świadectw (więcej o uprawnieniach na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642).

Program e-kursu składa się z 4 modułów o następującej tematyce:

Moduł 1 – prowadzący dr inż. Jerzy Kwiatkowski
Aspekty prawne i formalne opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Moduł 2 – prowadząca dr inż. Joanna Rucińska
Ochrona cieplna budynków
Cechy charakterystyki energetycznej budynków
Moduł 3 – prowadzący dr inż. Łukasz Szarek
Tworzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego w programie Audytor OZC
Moduł 4 – prowadząca dr inż. Joanna Rucińska
Tworzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej w programie Audytor OZC
Przed dokonaniem zakupu rekomendujemy zapoznanie się z pełnym zakresem tematycznym e-kursu.

Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, w szczególności z wykorzystaniem programu Audytor OZC (w ramach kursu uczestnicy otrzymują licencję edukacyjną ważną w okresie trwania e-kursu). Zakładamy, że uczestnicy znają podstawy obliczeń cieplnych budynków i jedynie chcą poznać praktyczne aspekty wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 
Kurs jest również użyteczny dla wszystkich zainteresowanych metodyką wykonywania świadectw lub weryfikacją poprawności świadectw charakterystyki energetycznej.
Zainteresowane mogą być również osoby wykonujące projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, np. na potrzeby projektu budowlanego.

E-kurs nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień do sporządzania świadectw.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2022, poz. 2206) świadectwa może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła:
a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub
4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przy wykonywaniu świadectw obowiązuje wpis do rejestru osób uprawnionych.
Więcej informacji o uprawnieniach oraz procedurze wpisu znajduje się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642.

Zakres e-kursu

Program e-kursu jest ukierunkowany na praktyczne aspekty wykonywania świadectw, zakres teorii został ograniczony do minimum. W trakcie e-kursu wykonywane są świadectwa charakterystyki energetycznej dwóch przykładowych budynków (budynek mieszkalny oraz budynek użyteczności publicznej). Świadectwa wykonywane są w programie Audytor OZC (uczestnicy na czas trwania kursu otrzymują licencję edukacyjną programu). Zakładamy, że uczestnicy znają podstawy obliczeń cieplnych budynków i jedynie chcą poznać praktyczne aspekty wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Kurs e-learningowy

E-kurs składa się z materiałów podzielonych na 4 moduły tematyczne. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, w ramach których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (czas trwania wszystkich nagrań to około 7,5 h). Moduły uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. E-kurs odpowiada 20 godzinom szkolenia stacjonarnego.
E-kurs zakończony jest testem wiedzy (z możliwością wielokrotnego podejścia). Uczestnictwo w e-kursie i zdanie testu wiedzy potwierdzone zostanie Certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.
Czas dostępu do e-kursu wynosi 90 dni od daty zakupu.

Warunki otrzymania certyfikatu

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z testu wiedzy.

Narzędzia

Omawiane przykłady budynków przedstawione są w arkuszu Excel oraz w programie Audytor OZC (wersja edukacyjna). Licencja edukacyjna na program Audytor OZC, ważna w okresie trwania e-kursu, wydawana jest uczestnikowi po zakupie kursu. Do instalacji programu Audytor OZC wymagany jest system Windows 10 lub 11 w wersji 32 lub 64bit.

Uczestnicy e-kursu mają możliwość otrzymania kodu rabatowego uprawniającego do 50% zniżki na zakup w firmie SANKOM jednego z następujących programów:

AUDYTOR OZC 7.0 Pro wersja roczna
AUDYTOR OZC 7.0 Pro wersja bezterminowa
AUDYTOR EKO 1.0 wersja roczna
AUDYTOR EKO 1.0 wersja bezterminowa
Pakiet AUDYTOR OZC 7.0 + AUDYTOR EKO 1.0 licencje roczne
Pakiet AUDYTOR OZC 7.0 + AUDYTOR EKO 1.0 licencje bezterminowe

Cena

590 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje:
Dostęp przez 90 dni od daty zakupu do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających
Licencję edukacyjną na program Audytor OZC, ważną w okresie trwania e-kursu
Test wiedzy
Certyfikat ukończenia e-kursu po pozytywnym zdaniu testu wiedzy (min. 75% prawidłowych odpowiedzi)
Rekomendujemy realizację kursu przy użyciu laptopa z dodatkowym monitorem lub komputera stacjonarnego. Do działania programu Audytor OZC wymagany jest system Windows 10 lub 11 w wersji 32 lub 64 bit.

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt:

Koszyk