Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej e‑learning.fpe.org.pl

1. Definicje
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
 • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika na Platformie celem korzystania z Usług.
 • Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z loginem służy do logowania się do Konta.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Usługodawcą (w tym zawierająca Umowę), jeżeli czynność ta jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualnego Konta Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług.
 • Login – wybrana przez Użytkownika na potrzeby utworzenia Konta nazwa Użytkownika, która wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.
 • Platforma – platforma e-learningowa prowadzona przez Usługodawcę dostępna pod adresem e-learning.fpe.org.pl, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika właściwych danych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkującego zawarciem Umowy i założeniem Konta.
 • Strona – Usługodawca lub Użytkownik.
 • Strony – łącznie Usługodawca i Użytkownik.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą, przedmiotem której są Usługi. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 • Usługi – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające na udostępnieniu Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu.
 • Usługodawca – Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000117141, NIP 526-20-95-317.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
2. Postanowienia ogólne
2.1.           Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Platformy. Regulamin określa również prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z Platformy.
2.2.           Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.           Materiały umieszczone na Platformie objęte są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm). Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy treści lub materiałów, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Dozwolone korzystanie ogranicza się̨ do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
2.4.           Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
2.5.           Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
2.6.           W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.
2.7.           Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e‑mail).
2.8.           Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
2.9.           Jeżeli na Platformie znajdują się nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe to podlegają one ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
2.10.         Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.
2.11.         Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.12.         Korzystając z Platformy Użytkownik powinien w szczególności:
2.12.1.     przestrzegać Regulaminu;
2.12.2.     powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Platformy innym Użytkownikom;
2.12.3.     powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
2.13.           Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
3. Konto Użytkownika
3.1.        Korzystanie z Usług Platformy możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji oraz zalogowaniu się do Konta.
3.2.        Rejestracja na Platformie jest bezpłatna.
3.3.        Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy.
3.4.        Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
3.5.        Dane użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji.
3.6.        Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę.
3.7.        Użytkownik nie jest upoważniony do przekazywania praw dostępu do swojego konta osobom trzecim.
3.8.        Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.9.        Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny.
3.10.     Treść Loginu nie może naruszać przepisów prawa, praw Usługodawcy, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów. Konto z Loginem naruszającym postanowienia zdania poprzedzającego może zostać usunięte przez Usługodawcę oraz uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3.11.     Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
3.12.     Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
4. Zawarcie oraz realizacja Umowy
4.1.        Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. Ze względu na spersonalizowany charakter Platformy, w przypadku szkoleń nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
4.2.        W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a)     dodanie do koszyka Usługi;
b)     wybór rodzaju płatności;
c)     złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”.
4.3.        Dostępne są następujące formy płatności:
a)     szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line;
b)     przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Platformy.
4.4.        W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
4.5.        W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
4.6.        Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą Umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
4.7.        Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Platformy aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
4.8.        Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
4.9.        Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
5. Uprawnienia Użytkownika i licencja
5.1.        Użytkownikowi przysługuje prawo do:
5.1.1.     dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach Usług zakupionych w ramach Platformy indywidualnie, na własne konto;
5.1.2.     dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
5.1.3.     w przypadku szkolenia, do otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.
5.2.        Użytkownik zobowiązany jest do:
5.2.1.     w przypadku szkolenia, do samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia;
5.2.2.     przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.
5.3.        Materiały oraz zawartą w nich treść udostępnione w ramach Platformy Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie do własnego użytku osobistego i nie udostępniać ich osobom trzecim.
5.4.        Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo udostępnianych Użytkownikowi w ramach kursu.
5.5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści materiałów kursowych w okresie, w którym Użytkownik posiada dostęp do kursu, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
5.6.        W razie naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.
6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
6.1.        Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
6.2.        Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
6.3.        Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
6.4.        Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
6.4.1.     wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
6.4.2.     używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
6.4.3.     narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
6.5.        W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
6.6.        W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
6.7.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
7. Reklamacje
7.1.        Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
a)     imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację;
b)     e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja;
c)     przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie;
d)     podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
7.2.        Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie Platformy w zakładce Kontakt.
7.3.        Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
7.4.        Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
7.5.        W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy
8.1.        Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
8.2.        Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 8.3-8.4.
8.3.        W przypadku zalogowania się Użytkownika na Platformę i wejścia na stronę Usługi Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie usługi i uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8.4.        Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego może odstąpić od Umowy składając Fundacji Poszanowania Energii oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 8.2-8.3. Oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@fpe.org.pl w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Usługi. Stosowne oświadczenie powinno zawierać prośbę o zwrot opłaty za Usługę.
8.5.        W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Fundacja Poszanowania Energii w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu wniesionej przez niego opłaty, z zastrzeżeniem pkt. 8.2-8.4.
8.6.        Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego nie ma prawa do odstąpienia od Umowy po jej zawarciu.
8.7.        Przepisy Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do osoby dokonującej opłaty za osobę korzystającą z Usługi.
9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
9.1.        Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
9.2.        Usługodawca zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
9.3.        Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce prywatności.
10. Zmiany oferty i promocje
10.1.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
10.2.        Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
10.3.        Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
10.4.        Promocje na Platformie nie łączą się ze sobą. W przypadku Usług przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.
11. Postanowienia końcowe
11.1.        Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
11.2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.
11.3.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
11.4.        Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 23.03.2023 r.

Koszyk