Regulamin wydawania i wykorzystania kodów rabatowych na zakup programu AUDYTOR

1. CEL I ZAKRES REGULAMINU
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania jednorazowych kodów rabatowych dla uczestników e-kursu “Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków” (dalej: SCHEB), prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii (dalej: FPE) na platformie e-learningowej https://e-learning.fpe.org.pl, uprawniających do zakupu programu AUDYTOR w firmie SANKOM Sp. z o.o.
1.2. Regulamin obejmuje proces przyznawania, używania i ewidencjonowania kodów rabatowych.
2. UPRAWNIENIA
2.1. Do korzystania z jednorazowych kodów rabatowych uprawnieni są wyłącznie uczestnicy e-kursu “Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków”.
2.2. Kod rabatowy udzielany jest po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
2.3. Kod rabatowy przypisywany jest uczestnikowi e-kursu SCHEB na podstawie adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym. Adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym powinien być identyczny z adresem e-mail przypisanym do konta użytkownika na platformie e-learningowej FPE https://e-learning.fpe.org.pl.
2.4. Uczestnik e-kursu SCHEB otrzymuje jednorazowy kod rabatowy uprawniający do 50% zniżki na zakup w firmie SANKOM jednego z następujących programów:
2.4.1. AUDYTOR OZC 7.0 Pro wersja roczna
2.4.2. AUDYTOR OZC 7.0 Pro wersja bezterminowa
2.4.3. AUDYTOR EKO 1.0 wersja roczna
2.4.4. AUDYTOR EKO 1.0 wersja bezterminowa
2.4.5. Pakiet AUDYTOR OZC 7.0 + AUDYTOR EKO 1.0 licencje roczne
2.4.6. Pakiet AUDYTOR OZC 7.0 + AUDYTOR EKO 1.0 licencje bezterminowe
2.5. Kod rabatowy jest ważny 30 dni od daty otrzymania.
2.6. Po upływie terminu ważności kod rabatowy traci swoją ważność i nie może być użyty.
2.7. Po upływie terminu ważności uczestnikowi e-kursu SCHEB nie przysługuje ponowna możliwość uzyskania kodu.
3. WARUNKI UŻYCIA
3.1. Kod rabatowy zostanie przekazany w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail podany w formularzu z pkt 2.2.
3.2. W celu skorzystania z kodu rabatowego uczestnik e-kursu SCHEB podczas składania zamówienia na stronie SANKOM zobowiązany jest wpisać w polu oznaczonym hasłem „Kod rabatowy” pełny kod rabatowy.
3.3. Kod rabatowy jest nieprzenoszalny i może być używany wyłącznie przez uczestnika e-kursu SCHEB, któremu został przydzielony.
4. EWIDENCJA KODÓW RABATOWYCH
4.1. FPE utrzymuje szczegółową ewidencję przyznanych kodów rabatowych.
4.2. Ewidencja zawiera informacje o dacie przyznania, imieniu i nazwisku oraz adresie email uczestnika e-kursu SCHEB, któremu kod został wydany.
5. NADUŻYCIA
5.1. W przypadku stwierdzenia nadużyć, FPE zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich kroków, włącznie z utratą uprawnień do korzystania z kodów rabatowych.
6. ZMIANY W REGULAMINIE
6.1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane jedynie przez Zarząd FPE.
6.2. Zmiany są ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
7.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Zarząd FPE.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2024 r.
Koszyk