Regulamin wydawania licencji na program Audytor OZC (wersja edukacyjna)

1. CEL I ZAKRES REGULAMINU
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania licencji na program AUDYTOR OZC 7.0 (wersja edukacyjna) dla uczestników e-kursu “Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków” (dalej: SCHEB), prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii (dalej: FPE) na platformie e-learningowej https://e-learning.fpe.org.pl.
1.2. Regulamin obejmuje proces przyznawania, używania i ewidencjonowania licencji.
2. UPRAWNIENIA
2.1. Do korzystania z licencji edukacyjnej uprawnieni są wyłącznie uczestnicy e-kursu “Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków”.
2.2. Licencja przyznawana jest po zakupie e-kursu SCHEB.
2.3. Licencja edukacyjna przypisywana jest uczestnikowi e-kursu SCHEB na podstawie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przypisanych do konta użytkownika na platformie e-learningowej FPE https://e-learning.fpe.org.pl.
2.4. Licencja edukacyjna jest ważna 90 dni od daty instalacji oprogramowania.
2.5. Po upływie terminu ważności licencji uczestnikowi e-kursu SCHEB nie przysługuje ponowna możliwość uzyskania licencji.
3. WARUNKI UŻYCIA
3.1. Klucz licencyjny zostanie przekazany uczestnikowi e-kursu SCHEB w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail przypisany do konta użytkownika na platformie e-learningowej FPE https://e-learning.fpe.org.pl.
3.2. Uczestnik e-kursu SCHEB ma prawo dokonać instalacji i uzyskać klucz licencyjny do jednego egzemplarza programu AUDYTOR OZC 7.0 (wersja edukacyjna) wyłącznie dla potrzeb nauki własnej i w żadnym innym celu.
3.3. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, wersja edukacyjna nie może być wykorzystywana do celów handlowych, profesjonalnych czy też dla osiągnięcia zysku.
3.4. Licencja jest nieprzenoszalna i może być używana wyłącznie przez uczestnika e-kursu SCHEB, któremu została przydzielona.
3.5. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania wersji edukacyjnej oprogramowania w celach komercyjnych.
4. EWIDENCJA LICENCJI
4.1. FPE utrzymuje szczegółową ewidencję przyznanych licencji.
4.2. Ewidencja zawiera informacje o dacie przyznania, imieniu i nazwisku oraz adresie email uczestnika e-kursu SCHEB, któremu licencja została wydana.
5. NADUŻYCIA
5.1. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z użytkowaniem programu AUDYTOR OZC (wersja edukacyjna) i wątpliwości co do jego niekomercyjnego wykorzystania FPE zastrzega sobie prawo do blokady klucza licencyjnego.
6. ZMIANY W REGULAMINIE
6.1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane jedynie przez Zarząd FPE.
6.2. Zmiany są ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
7.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Zarząd FPE.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2024 r.
Koszyk