Zakres kursu “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”

TematykaLiczba godzin
Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości; Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia:
− Jakie miejsce ma ochrona klimatu w kontekście zarządzania nieruchomościami wielomieszkaniowymi w polityce Unii
Europejskiej i krajowej?
− Jakie występują systemy wsparcia inwestycji w budynkach wielorodzinnych, których celem jest ograniczanie zmian klimatycznych?
− Czynniki wpływające na poprawne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach
wielomieszkaniowych.
− Główne modele biznesu zarządców nieruchomości wielomieszkaniowych powiązane z rosnącymi potrzebami modernizacji budynków.
1
Modele biznesowe zarządcy budynku:
− Aktualnie stosowane modele biznesowe w zarządzaniu nieruchomościami oraz czynniki wpływające na przyjmowane modele.
− Najczęściej stosowane rodzaje strategii w zarządzaniu budynkami oraz ich sposoby
wykorzystania w procesie modernizacji budynków.
− Działania przygotowawcze do modernizacji budynków.
− Omówienie narzędzi, które można stosować w kwalifikowaniu budynków do termomodernizacji.
1
Analizy techniczne:
− Czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię w budynku.
− Rodzaje opracowań mówiących o zapotrzebowaniu na energię w budynku oraz sposoby ich wykorzystania w procesie
modernizacji budynków.
− Działania modernizacyjne możliwe do stosowania w budynkach.
− Rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz ich współpraca z istniejącymi systemami technicznymi.
− System oceny energetycznej obowiązujący w Polsce.
− Świadectwo charakterystyki energetycznej – kiedy należy je wykonać oraz jakie zawiera informacje.
− Sposoby modernizacji przegród zewnętrznych oraz najczęściej stosowane materiały izolacyjne.
− Rodzaje systemów wentylacji.
− Sposoby modernizacji systemów technicznych.
5
Planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków:
− Planowanie i podejmowanie decyzji związanych z modernizacją budynków.
− Podział zadań pomiędzy uczestników procesu organizacyjnego.
− Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji przy modernizacji budynków.
− Koncepcja i planowanie modernizacji budynków.
− Procedury udzielania zamówień wykonawców.
− Czym jest wspólnota mieszkaniowa?
5
Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku:
− Źródła finansowania zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.
− Zasady obliczania zdolności kredytowej.
− Ustanawianie zabezpieczeń spłat zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych oraz ich wpływ na właścicieli nieruchomości.
− Formy pomocy oraz zasady ich przyznawania.
6
Wdrożenie i realizacja projektu „klimatycznej” modernizacji budynku:
− Uwarunkowania formalno-prawne termomodernizacji oraz podstawowe pojęcia z zakresu efektywności energetycznej i komfortu termicznego.
− Omówienie podstaw mikroklimatu i komfortu cieplnego oraz wskaźników energetycznych wykorzystywanych w charakterystykach energetycznych i świadectwach charakterystyki energetycznej.
− Różnice charakteryzujące termomodernizację budynków znajdujących się w słabym oraz dobrym stanie energetycznym.
− Rola termowizji w diagnostyce cieplnej budynków.
− Podstawowe przyczyny powstawania problemów cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.
− Omówienie na przykładach efektów różnych zakresów termomodernizacji budynków.
− Związek pomiędzy zakresem termomodernizacji i jej efektywnością.
− Wpływ doboru źródła ciepła na wskaźniki energetyczne stosowane w charakterystykach energetycznych i świadectwach charakterystyki energetycznej.
4
Działania uzupełniające:
− Skuteczne prowadzenie komunikacji z mieszkańcami.
− Bariery komunikacyjne oraz sposoby ich niwelowania.
− Warunki powstawania sytuacji konfliktowych, rodzaje występowania konfliktów oraz strategie rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
− Narzędzia komunikacji bezpośredniej i pośredniej z mieszkańcami.
2
Razem24
wersja v1, obowiązuje od 1.03.2023 r.
Koszyk