Regulamin wydawania kodów rabatowych na potrzeby zakupu udziału w szkoleniu “Integracja BIM z audytem energetycznym, czyli BIM dla audytorów energetycznych”

1. CEL I ZAKRES REGULAMINU
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania jednorazowych kodów rabatowych dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (dalej: ZAE) z aktualnie opłaconą składką na potrzeby zakupu udziału w szkoleniu “Integracja BIM z audytem energetycznym, czyli BIM dla audytorów energetycznych” (dalej: BIM) prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii (dalej: FPE) w formule stacjonarnej, dostępnego do zakupu na platformie e-learningowej https://e-learning.fpe.org.pl.
1.2. Regulamin obejmuje proces przyznawania, używania i ewidencjonowania kodów rabatowych.
2. UPRAWNIENIA
2.1. Do korzystania z jednorazowych kodów rabatowych uprawnieni są wyłącznie członkowie ZAE, którzy w momencie zakupu udziału w szkoleniu posiadają aktualnie opłaconą składkę członkowską.
2.2. Kod rabatowy udzielany jest po wypełnieniu formularza https://forms.gle/13N7g6FTNWtDjyA66 i weryfikacji opłaconej składki przez FPE i ZAE.
2.3. Kod rabatowy przypisywany jest członkowi ZAE na podstawie numeru członka Zrzeszenia i adresu email podanego w formularzu.
2.4. Członek ZAE otrzymuje jednorazowy kod rabatowy o wartości 80 zł netto (98,40 zł brutto), który ważny jest do dnia 11 stycznia 2024 r.
2.5. Po upływie terminu ważności kod rabatowy traci swoją ważność i nie może być użyty.
2.6. Po upływie terminu ważności członkowi ZAE nie przysługuje ponowna możliwość uzyskania kodu.
3. WARUNKI UŻYCIA
3.1. Kod rabatowy zostanie przekazany w ciągu dwóch dni roboczych na adres e-mail podany w formularzu z pkt 2.2.
3.2. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i nie łączy się z innymi rabatami.
3.3. Kod rabatowy należy wykorzystać po zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie https://e-learning.fpe.org.pl/ zgodnie z danymi podanymi (w szczególności adres email) w formularzu z pkt. 2.2.
3.4. W celu skorzystania z kodu rabatowego członek ZAE w zakładce „Koszyk” podczas składania zamówienia zobowiązany jest wpisać w miejscu oznaczonym hasłem „Kod kuponu” pełny kod rabatowy, a następnie kliknąć „Wykorzystaj kupon” i opłacić zamówienie.
3.5. Kod rabatowy jest nieprzenoszalny i może być używany wyłącznie przez członka ZAE, któremu został przydzielony.
4. EWIDENCJA KODÓW RABATOWYCH
4.1. Biuro FPE i ZAE utrzymuje szczegółową ewidencję przyznanych kodów rabatowych.
4.2. Ewidencja zawiera informacje o dacie przyznania, numerze członkowskim, imieniu i nazwisku oraz adresie email, dla którego kod został wydany.
5. NADUŻYCIA
5.1. W przypadku stwierdzenia nadużyć, ZAE zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich kroków, włącznie z utratą uprawnień do korzystania z kodów rabatowych.
6. ZMIANY W REGULAMINIE
6.1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane jedynie przez Zarząd ZAE.
6.2. Zmiany są ogłaszane członkom ZAE z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
7.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, decyduje Zarząd ZAE.
Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2023 r.
Koszyk